Balcangiu-Stroescu, A., Timofte, D., Dragoș, D., Tănăsescu, M., Ghenu, I., Văcăroiu, I., Tulin, A., Știru, O., Mihai, D., Ionescu, D., Oprescu Macovei, A., Tulin, R., & Nitipir, C. (2021). GLYCEMIC VARIABILITY IN DIABETIC PATIENTS ON CHRONIC HEMODIALYSIS: IMPORTANCE AND MONITORING METHODS. Romanian Journal of Clinical Research, 4(1). Retrieved from https://rjcronline.com/index.php/rjcr/article/view/72